POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i cookies

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową Techtax jest szczególnie ważna. Dane osobowe pozostawiane przez użytkowników są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną lub odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

Techtax nie identyfikuje użytkowników strony i nie przekazuje danych osobom trzecim. Dane osobowe nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną Techtax. Dane nie są też przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Administratorem danych osobowych jest:

Techtax Sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 28-32, lokal 202
81-366 Gdynia

Gromadzenie i wykorzystywanie danych podczas odwiedzania strony Techtax

Podczas odwiedzania strony użytkownik przekazuje swoje dane osobowe (w szczególności adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy strony internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji przeglądarki użytkownika), które nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Techtax. Strona nie zbiera danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Dane dotyczące użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości strony www do potrzeb użytkownika.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie ze strony w jej pełnej funkcjonalności.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

Dane dotyczące użytkownika mogą być wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez użytkownika. Podczas korzystania z formularza kontaktowego użytkownik podaje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, treść wiadomości kontaktowej. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego, na który użytkownik wyraził zgodę, przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zapytania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na wiadomość.

Podstawy prawne i okres przetwarzania danych

Dane opisane w tym dokumencie są przetwarzane na następujących podstawach prawnych:

w przypadku wyrażenia zgody (formularz kontaktowy, pliki cookies) – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) RODO. W przypadku przetwarzania w celu odpowiedzi na wiadomość dane przechowywane są przez czas określony 1 miesiąca po udzieleniu odpowiedzi albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Przechowywanie danych z plików cookies określone jest poniżej.
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Techtax obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa polskiego – w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit c) RODO i dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Techtax (ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami) – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO i dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia sprzeciwu użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

ułatwienia użytkownikowi korzystania ze strony Techtax podczas jej przeglądania;
późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia strony www z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony Techtax, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
dostosowania zawartości strony Techtax do określonych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony Techtax, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Techtax wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

„sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Techtax lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
„stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
„wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Techtax;
„niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej Techtax;
„funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

Informacje zebrane w plikach cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację przez użytkownika ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze strony Techtax.

Dane osobowe zapisane w plikach cookies będą przetwarzane do momentu zakończenia sesji przeglądania strony (pliki cookie sesyjne) albo do momentu usunięcia przez użytkownika plików cookies z danych historii przeglądania w jego przeglądarce internetowej – wówczas pliki cookies stałe nie będą przypisywane użytkownikowi w kolejnej sesji przeglądania strony Techtax.

Prawa użytkownika

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa użytkownik ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa użytkownik może zgłosić Techtax konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku Techtax dokona niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora.
prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa użytkownik może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku Techtax może dane jedynie przechowywać. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy – i w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes administratora). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, Techtax nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów użytkownika, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

Postanowienia końcowe

Strona Techtax może zawierać odnośniki do innych stron.

Zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach określają ich administratorzy.

Polityka prywatności może być modyfikowana w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa regulujących jej zakres, zmian lub wydania nowych orzeczeń lub rekomendacji uprawnionych organów mających wpływ na politykę, a także zmian o charakterze technicznym lub organizacyjnym.