Zmiany JPK_VAT

Nowy JPK_VAT zaczyna obowiązywać wszystkich przedsiębiorców bez wyjątków od 1 października br. Co niesie za sobą wprowadzona zmiana i czy można oceniać ją przez pryzmat korzyści? To najlepiej ocenią sami przedsiębiorcy, na chwilę obecną przyjrzyjmy się jednak czym tak naprawdę jest Nowy JPK_VAT.

Otóż nowy JPK_VAT to elektroniczny plik, który scala ze sobą ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży) oraz deklarację VAT. Zamiast dwóch plików przedsiębiorca sporządzi i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną zawierającą ewidencję VAT zakupów i sprzedaży oraz deklaracyjną, w której znajdą się dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. Brzmi dość prosto, ale z pewnością takie nie jest. Nowa struktura nie ogranicza się tylko do połączenia dotychczasowego JPK z formularzami deklaracji VAT, lecz obejmuje również nowego rodzaju dane, które należy prawidłowo sklasyfikować, a następnie w poprawny sposób raportować. W wyniku czego dla podatników może stanowić to istotne wyzwanie organizacyjne.

W nowym JPK_VAT oprócz wspomnianych zmian, pojawi się obowiązek oznaczania grupowań rodzaju dostarczanych towarów i usług (tzw. kody GTU), który może okazać się problematyczny dla przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że zawarte w nowych przepisach definicje określające zakresy tych grupowań, należy interpretować z uwzględnieniem wielu różnych źródeł, takich jak: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Nomenklatura Scalona, ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT) czy ustawa o podatku akcyzowym, ale także np. regulacje prawa farmaceutycznego (w przypadku leków i wyrobów medycznych, których lista jest okresowo aktualizowana przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia).

Problemy interpretacyjne może również generować katalog usług zaliczanych do grupowania usług niematerialnych, np. usług firm centralnych. Podatnicy będą musieli stosować specjalne oznaczenia także w stosunku do rodzajów transakcji, w tym specjalnych procedur zakupu. Wprowadzono w tym zakresie symbole odnoszące się do transakcji zakupowych MPP – transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, VAT RR – faktur VAT RR, WEW – dokumentów wewnętrznych, MK – faktur wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń VAT, MP – zgłoszeń celnych lub deklaracji importowej dokumentującej import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Kolejnym ważnym elementem nowego JPK będzie konieczność odpowiedniego oznaczania rodzaju dokumentu dotyczącego danej transakcji. W JPK_V7M i JPK_V7K klasyfikowano nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży takie jak: „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny, zawierający sprzedaż z kas rejestrujących oraz „FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu.

Do omówionych zmian warto dobrze się przygotować, ponieważ za ich nieprzestrzeganie przewidziano kary pieniężne. Pierwotnie kara w wysokości 500 złotych miała być obligatoryjnie stosowana w przypadku każdego błędu popełnionego przez przedsiębiorcę, co stanowiłoby bardzo restrykcyjne rozwiązanie. Jednak zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, kara będzie stosowana przez organ podatkowy fakultatywnie. Niemniej, każde uchybienie podatkowe niesie za sobą ryzyko poniesienia dodatkowych nakładów czasu, pracy i pieniędzy, co dla przedsiębiorców, szczególnie w tak trudnych czasach, rodzi dodatkowe problemy i wyzwania w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Wróć