Biała lista podatników VAT

Temat Białej listy podatników VAT z pewnością znany jest wszystkim pracownikom biur księgowych, ale postanowiliśmy przybliżyć go początkującym przedsiębiorcom, wskazując praktyczne informacje i sposób aktualizacji danych, za które będą odpowiadać.

Biała lista podatników VAT to darmowy wykaz informacji o podatnikach VAT, który w skuteczny sposób ma pomóc firmom weryfikować kontrahentów. Lista jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka) oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/). Wykaz posiada funkcjonalność, która umożliwia weryfikację statusu kontrahenta na wybrany dzień, licząc do 5 lat wstecz. Prowadzeniem i aktualizacją zajmuje się szef Krajowej Administracji Skarbowej, dane na temat podatników pobierane są z dostępnych rejestrów publicznych. Co w przypadku gdy dane są nieprawidłowe? Przedsiębiorca ma prawo i powinien wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich sprostowanie lub usunięcie, ponieważ jest odpowiedzialny za ich uaktualnienie.

Biała lista umożliwia:
• potwierdzenie numeru rachunku bankowego kontrahenta,
• sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
• poznanie podstawy prawnej decyzji, gdy naszemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono.

Zgodnie zaś z art. 96b ust. 3 Ustawy o VAT, dane obligatoryjnie zamieszczone w wykazie to:
• imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa firmy,
• numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeśli taki numer został przyznany,
• numer PESEL, jeśli podmiot posiada,
• numer identyfikacyjny REGON, jeśli został nadany,
• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli został nadany,
• adres siedziby, gdy podmiot nie jest osobą fizyczną,
• adres głównego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu głównego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,
• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
• imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
• imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
• daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
• podstawa prawna rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
• numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Co w przypadku dokonania przelewu na rachunek bankowy nieznajdujący się w wykazie?
Jeśli doszło do dokonania przelewu na kwotę powyżej 15 tysięcy zł na rzecz naszego partnera biznesowego, na rachunek bankowy inny, niż wskazany w wykazie przedsiębiorca zostanie obciążony sankcją. Istnieje jednak możliwość jej odwołania w przypadku, gdy w przeciągu 3 dni od wykonania przelewu przedsiębiorca poinformuje o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego (właściwego dla sprzedawcy). Dane są aktualizowane raz dziennie, każdego dnia roboczego. Dlatego tego samego dnia, w którym planowana jest realizacja przelewu, należy zweryfikować numer rachunku bankowego kontrahenta z wykazem. Gdy termin jednak nie zostanie dochowany, przedsiębiorca poniesie następujące sankcje:
• brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej kwoty, która została zapłacona na inny rachunek,
• ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Podsumowując po pierwsze, zawsze należy sprawdzić, czy nasz kontrahent znajduje się na białej liście podatników VAT. Po drugie, w dniu planowanego przelewu należy zweryfikować czy numer konta wskazany na FV jest tożsamy z numerem rachunku na białej liście podatników VAT. Po trzecie, jeśli przyjmujemy płatność powyżej 15 tysięcy zł, należy zweryfikować czy numer rachunku naszej firmy został poprawnie wpisany na białą listę podatników VAT, jego brak lub błędny rachunek naraża na sankcje naszych kontrahentów.

Wróć